Stadsbibliotheek en stadsarchief

In april wordt de basis gelegd voor de boeken- en prentencollectie van het stadsarchief.
Want in april 1763 stuurt de heer Hattinga met een missive een kaart van Zeeland en twee kaarten van het oostelijk en westelijk gedeelte van het eiland toe. Het stadsbestuur besluit de heer Hattinga te bedanken 'in termen ter materie dienende en teffens aan denselven een oxhoofd beste Roode Wijn toe te senden'.

Afbeelding
Boekhandelaar, centsprent, 18e eeuw.
Boekhandelaar, centsprent, 18e eeuw.
Bron: HMDB Goes

In november 1763 houdt de voorzittende burgemeester mr. F.N. Keetlaar het stadsbestuur 'de nuttigheid en noodzakelijkheid voor die er in gelegen is dat behalve de notulen van Staat ook zodanige boeken in de Stads Bibliotheek worden gevonden, welke hun relatie hebben zo tot het publieke recht als wetten en privilegiƫn dezer landen, vermits zoo om hunne importantie van kosten als om andere redenen zelden in zoo een volledige collectie in private bibliotheken kunnen gevonden worden, dat nochtans behalve enige weinige niet dan defecte stukken of werken van gering belang in de Stads bibliotheek te vinden waren'. Hij geeft in overweging jaarlijks enige penningen uit de stadskas beschikbaar te stellen om daarmee de stadsbibliotheek te verbeteren. Tevens merkt hij op dat op de laatstgehouden verkoping van boeken te Middelburg met kennis van de burgemeesters, omdat de tijd te kort was om hun edelachtbaren daarvan te onderhouden, enige boeken zijn ingekocht.
Het stadsbestuur besluit de handelwijze van de burgemeesters goed te keuren. Tevens krijgen de stadssecretarissen toestemming om bij voorvallende gelegenheden op een zo voordelig mogelijke wijze onder directie van de regerende burgemeesters en stadsdirecteuren jaarlijks een zekere som van penningen uit de stadskas aan te wenden tot het kopen van zodanige werken als hun edelachtbaren zullen oordelen tot gebruik van de stad nuttig en noodzakelijk te zijn. De boeken zullen in een van de daartoe te maken kasten op de Vertrekkamer van het Stadhuis worden geplaatst 'omme door de Heeren, toegang tot de Stadsboeken en papieren hebbende, gebruikt te konnen worden'.